តម្រូវការឯកសារក្នុងការស្នើសុំសេវាសាធារណះឌីជីថល
1
អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ឬលិខិតឆ្លងដែនលេខ
2
វិញ្ញាបនបត្រ បញ្ចាក់ការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ចីពាណិជ្ជកម្ម
3
លក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន
4
វិញ្ញាបនបត្របញ្ជីពន្ធដារ
5
ប័ណ្ណពន្ធប៉ាតង់​ឆ្នាំចុងក្រោយ