ការណែនាំ ៖
  • ១. ទាញយក CamDigiKey App: AndroidiOS
  • ២. ស្កែន QR Code ក្នុង CamDigiKey App របស់លោកអ្នក។
  • ៣. បញ្ចូលលេខកូដ 6 ខ្ទង់ទៅក្នុងកម្មវិធីនោះ។
  • ៤. អ្នកនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចូលក្នុង Portal ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

ប្រព័ន្ធឌីជីថលូបនីយកម្ម

ជាសេវាច្រកចេញចូលតែមួយដែលជួយសម្រួលដល់ការស្នើសុំសេវាសាធារណៈតាមបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានរបស់ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍។

រចនាថ្មី និង សុវត្ថិភាព

ជាសេវាច្រកចេញចូលតែមួយដែលជួយសម្រួលដល់ការស្នើសុំសេវាសាធារណៈតាមបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានរបស់ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍។

ងាយស្រួលនិងឆាប់រហ័ស

ចំណាយ​ពេលវេលា​​តិច​រយៈពេល
១០ថ្ងៃ​នៃ​ថ្ងៃ​ធ្វើការ
លោកអ្នកនឹងទទួលបាន លិខិតអនុញ្ញាត វិញ្ញាបនបត្រ អាជ្ញាបណ្ណតាមការស្នើសុំ។

ឆ្នាំ២០២១ រក្សាសិទ្ធិគ្រប់​យ៉ាងដោយ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍

អភិវឌ្ឍដោយ នាយកដ្ឋានកម្មវិធីកុំព្យូទ័រនិងមាតិកាព័ត៌មាន